- 11%

Phần mềm kế toán toàn diện EASYBOOKS – ARIS, 1 năm, trên 5.000 chứng từ

Thêm vào danh sách yêu thíchAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
 • Được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ: Điện toán đám mây, Big Data…
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Kế toán tài chính – Kế toán quản trị cho mọi loại hình doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo: Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán quản trị và kế toán tài chính của doanh nghiệp
 • Hiệu suất: Xử lý và phân tích dữ liệu lớn
 • Bảo mật: Cao và nhiều lớp, theo nhiều cấp độ
 • Cập nhật: Liên tục khi có thay đổi về chính sách kế toán & chính sách thuế, nâng cấp hoàn toàn miễn phí.
 • Quy chuẩn: Các tính năng và hệ thống báo cáo xây dựng trên quy chuẩn chung Bộ Tài chính.
 • Tiện ích: Hỗ trợ định khoản mặc định, sinh tự động các chứng từ liên quan, Cấu hình giao diện nhập liệu, Thiết lập công thức báo cáo tài chính, Tùy chỉnh báo cáo động.
 • Tự động cảnh báo: Người dùng khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ – tồn kho âm.

1.500.000 

Hệ thống báo cáo gồm đầy đủ: Bộ Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
Đồng thời cho phép thiết lập công thức BCTC, cấu hình Báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý của từng Doanh nghiệp

 • Tiền mặt và ngân hàng
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Kho
 • Giá thành
 • Tổng hợp
 • Quản lý Hóa đơn
 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế
 • Công cụ dụng cụ
 • Tài sản cố định
 • Lương
 • Hợp đồng

1. Tính năng phân quyền người dùng

 • Đăng nhập
 • Tạo công ty/ Chi nhánh
 • Tạo user
 • Phân quyền
 • Chuyển phiên làm việc

Lưu ý: Khi tạo công ty/ CN thì vào luôn cơ cấu tổ chức để chọn PP tính thuế, Nhóm HHDV chịu thuế

2. Phân hệ Tiền mặt – Ngân hàng

Có 4 nghiệp vụ chính:

 • Thu tiền mặt
 • Chi tiền mặt
 • Thu tiền qua ngân hàng
 • Chi tiền qua ngân hàng
 • Các chức năng khác:
 • Thẻ tín dụng
 • Chuyển tiền nội bộ
 • Đối chiếu ngân hàng
 • Kiểm kê quỹ

3. Báo cáo Phân hệ Tiền mặt – Ngân hàng

 • Các báo cáo liên quan gồm:
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ chi tiết tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Bảng kê số dư ngân hàng
 • Sổ chi tiết tài khoản 111, 112

4. Phân hệ Mua hàng

Có 5 chức năng chính:

 • Chứng từ mua hàng
 • Mua dịch vụ
 • Hàng mua trả lại
 • Hàng mua giảm giá
 • Trả tiền nhà cung cấp

Và 4 chức năng bổ trợ:

 • Đơn mua hàng
 • Hóa đơn đầu vào
 • Nhận hóa đơn,

5. Báo cáo Phân hệ Mua hàng

Báo cáo:

 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ chi tiết mua hàng
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả
 • Sổ tổng hợp công nợ phải trả & các báo cáo liên quan như Sổ kho, Sổ chi tiết tài khoản…
 • Ghi chú: Có thể thêm mới từng chứng từ hoặc import từ file excel, in từng chứng từ hoặc in hàng loạt chứng từ

6. Phân hệ Bán hàng

 • Các chức năng chính:
 • Chứng từ bán hàng
 • Hàng bán trả lại
 • Hàng bán giảm giá
 • Thu tiền khách hàng.

Các chức năng bổ trợ:

 • Báo giá
 • Đơn đặt hàng
 • Xuất hóa đơn
 • Đối trừ chứng từ
 • Thiết lập chính sách giá
 • Tính giá bán

7. Báo cáo Phân hệ Bán hàng

Báo cáo:

 • Nhật ký bán hàng
 • Sổ chi tiết bán hàng
 • Chi tiết công nợ phải thu
 • Tổng hợp công nợ phải thu…
 • Có thể lập từng chứng từ hoặc import bằng file excel

8. Phân hệ Kho

Có 4 nghiệp vụ chính:

 • Nhập kho
 • Xuất kho
 • Chuyển kho
 • Tính giá xuất kho
 • Các chức năng khác:
 • Kiểm kê kho
 • Lệnh sản xuất
 • Lệnh lắp ráp – tháo dỡ
 • Sắp xếp thứ tự nhập xuất
 • Cập nhật giá nhập kho thành phẩm

9. Báo cáo Phân hệ Kho

Các báo cáo liên quan thuộc nhóm sổ kho:

 • Thẻ kho
 • Sổ chi tiết tồn kho
 • Sổ tổng hợp tồn kho
 • Theo dõi tồn kho theo số lô, hạn dùng

10. Phân hệ Giá thành

Chức năng bao gồm:

 • Lập các định mức
 • Nhập chi phí dở dang đầu kỳ
 • Các PP tính giá thành
 • Kết chuyển chi phí
 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ tính giá thành sản xuất:
 • Tính giá thành cho sản phẩm/ Công trình/ Vụ việc/ Hợp đồng

11.Báo cáo Phân hệ Giá thành

Các báo cáo:

Sổ theo dõi đối tượng tập hợp chi phí
Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
Tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí…
Bảng kế phiếu nhập, phiếu xuất, theo đối tượng THCP
Tổng hợp nhập xuất kho theo đối tượng THCP
Thẻ tính giá thành

12. Phân hệ Tổng hợp

Các chức năng có hạch toán:

 • Chứng từ nghiệp vụ khác
 • Phân bổ chi phí trả trước
 • Kết chuyển lãi – lỗ
 • Bù trừ công nợ
 • Tính tỷ giá xuất quỹ
 • Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
 • Các chức năng không hạch toán:
 • Chi phí trả trước
 • Chứng từ ghi sổ
 • Khóa sổ kỳ kế toán
 • Bỏ khóa sổ kỳ kế toán
 • Lập Báo cáo tài chính
 • Có thể thao tác thêm từng chứng từ hoặc upload bằng excel

13. Phân hệ Quản lý Hóa đơn

Bao gồm các chức năng:

 • Khởi tạo mẫu hóa đơn;
 • Đăng ký sử dụng;
 • Thông báo phát hành hóa đơn;
 • Hủy hóa đơn;
 • Mất, cháy, hỏng hóa đơn;
 • Xóa hóa đơn
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:
 • Sử dụng BC26, lập theo tháng hoặc quý theo quy định

14. Phân hệ Hóa đơn điện tử

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như sử dụng trên web hóa đơn điện tử
 • Khi chọn tích hợp hóa đơn điện tử thì mọi chức năng của hóa đơn đều nên thực hiện từ Phần mềm kế toán
 • Đã tích hợp chủ động với nhiều nhà cung cấp, sẵn sang cung cấp API cho các nhà cung cấp khác tích hợp
 • Báo cáo sử dụng chung trên web hóa đơn điện tử

15. Phân hệ Thuế

Dùng để lập một số loại tờ khai thuế phổ biến:

 • Tờ khai thuế GTGT khấu trừ
 • Tờ khai thuế GTGT theo dự án
 • Tờ khai thuế tài nguyên
 • Quyết toán thuế tài nguyên
 • Quyết toán thuế TNDN năm
 • Khấu trừ thuế GTGT
 • Nộp thuế

16. Phân hệ Công cụ dụng cụ

Các nghiệp vụ có phát sinh hạch toán gồm:

 • Khai báo CCDC đầu kỳ
 • Ghi tăng CCDC
 • Phân bổ CCDC
 • Ghi giảm CCDC
 • Kiểm kê CCDC
 • Điều chỉnh CCDC
 • Điều chuyển CCDC.
 • Dùng để theo dõi và tính phân bổ chi phí CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh

17. Phân hệ Tài sản cố định

Các nghiệp vụ có phát sinh hạch toán gồm:

 • Khai báo TSCĐ đầu kỳ
 • Ghi tăng TSCĐ
 • Khấu hao TSCĐ
 • Ghi giảm TSCĐ
 • Kiểm kê TSCĐ
 • Điều chỉnh TSCĐ
 • Điều chuyển TSCĐ
 • Dùng để theo dõi và tính khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh

18. Phân hệ Lương

Chức năng bao gồm:

 • Chấm công
 • Tổng hợp chấm công
 • Bảng lương
 • Hạch toán lương
 • Nộp bảo hiểm
 • Thanh toán lương
 • Dùng để thực hiện các nghiệp vụ hạch toán lương, và trích các khoản theo lương.

19. Báo cáo Phân hệ Lương

Các báo cáo:

 • Sổ tổng hợp lương nhân viên
 • Sổ tổng hợp các khoản bảo hiểm theo NV
 • Sổ theo dõi chi tiết tạm ứng NV
 • Sổ tổng hợp thuế TNCN theo NV
 • Sổ tổng hợp tạm ứng theo NV

20. Phân hệ Hợp Đồng

 • Dùng để theo dõi hợp đồng mua và hợp đồng bán
 • Không tạo và in được hợp đồng từ đây mà tạo từ word, excel và hợp đồng điện tử
 • Báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng mua/ hợp đồng bán

21. Các tính năng hiện đại và tích hợp API khác…

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

ICen.vn
Logo
Đặt lại mật khẩu
Giỏ hàng mua sắm